Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Handlowo -Usługowy ,,OLA” Aleksandra Truszkowska z siedzibą w Panoszów ul. 1 Maja 20 kod 42-793 , adres e-mail: ola@hilaryextra.com.pl (dalej jako „ADO”)

 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej,nr PESEL adresu zamieszkania. zostały pozyskane w celu zawarcia i wykonywania umowy, w związku z prowadzonymi konkursami przez nasz firmę na FB i w celach marketingowych z naszą firmą ,oraz wystawiania faktur lub innych dokumentów związanych z księgowością

 3. Pani /pana dane w zakresie zdrowia w szczególności dotyczących wad wzroku przetwarzane są na podstawie art.9 ust 2 litera h RODO

 4. Pani/Pana dane osobowe określone w p.2 przetwarzane są na podstawie art 6 ust.1 lit a , b , art 6 ust.1lit c oraz art.6 ust 1 lit f RODO

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane kapitałowo biuro księgowe firma hostingowa .Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w 2 i 3

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat

 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

 8. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danychbez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

 9. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia.

 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak tym profilowane.