» Regulamin_X

Regulamin_X

                                                 Informacje ogólne, definicje, zasady i warunki korzystania z serwisu

 
 1. Właścicielem serwisu jest: firma ZHU OLA ALEKSANDRA TRUSZKOWSKA, zwana dalej sprzedającym.
 2. Rejestracja na stronie extraokulary.pl stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zarejestrowany użytkownik extraokulary.pl, który złożył zamówienie na oferowany w danym momencie przez Sprzedającego towar, nazywany jest w treści regulaminu Kupującym.
 4. Sklep internetowy – to system informatyczny udostępniany przez Sprzedającego za pośrednictwem internetu, służący do prezentacji oferty i umożliwiający Kupującemu:
  • składanie zamówień
  • wybór sposobu dostawy lub odbioru zamówienia.
  • wybór sposobu zapłaty za zamówiony towar.
  • zapłatę 
  • komunikację ze Sprzedającym, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i komunikatów zamieszczanych w serwisie extraokulary.pl
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedającego jest całkowicie dobrowolne. Oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym ceny, rabaty i promocje, obowiązują tylko w stosunku do zamówień składanych za pośrednictwem extraokulary.pl
 6. Korespondencja Sprzedającego z Kupującym będzie prowadzona za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji.
 7. Prezentowane towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w części lub w całości, o czym powiadomi Kupującego bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 
                                                      Realizacja zamówienia. ( dostawa na adres, odbiór osobisty )


 
 1. Zamówienia składane są realizowane bezzwłocznie w dni robocze, w kolejności w jakiej spływają do Sprzedającego od Kupujących. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.
 2. Złożenie zamówienia będzie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tak samo będzie potwierdzona realizacja zamówienia i zaproszenie do odbioru (jeśli wybrany będzie odbiór osobisty) lub informacja o wysłaniu zamówienia (jeśli została wybrana dostawa na adres).
 3. Odbiór osobisty następuje w wybranej przez Kupującego lokalizacji Sprzedającego, na podstawie danych osobowych lub na podstawie nr zamówienia.
 4. Zamówienia, dla których wybrano sposób zapłaty inny niż pobranie, będą realizowane dopiero po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. W takim przypadku czas realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego od daty otrzymania zapłaty.
 5. Zamówienia, dla których wybrano sposób zapłaty jako pobranie, są realizowane dopiero po dodatkowym potwierdzeniu przez pracownika sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Dodatkowe potwierdzenie nie dotyczy Kupujących, którzy zrealizowali prawidłowo i bez żadnych problemów co najmniej trzy kolejne zamówienia.
 7. Przez realizację zamówienia uważa się nadanie przesyłki zawierającej zamówienie lub jeśli został wybrany odbiór osobisty, powiadomienie o możliwości odbioru zamówienia w wybranej lokalizacji.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia jak i czas dostawy przesyłek, których dostawa realizowana jest przez zewnętrzne firmy spedycyjne. W przypadku dostawy na adres, koszt dostawy ponosi Kupujący, zgodnie z wybraną opcją. 

                                                                                            Anulowanie zamówienia.

 1. Kupujący ma możliwość samodzielnie anulować zamówienie, które nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji. W pozostałych przypadkach z prośbą o anulowanie zamówienia należy zwrócić się pocztą elektroniczną, podając obowiązkowo kod (nr) zamówienia. Takie wnioski będą rozpatrywane przez Sprzedającego indywidualnie, w zależności od aktualnego stanu realizacji zamówienia.
  1. Zwrot zamówienia jest możliwy na zasadzie odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
  2. Zwrot zamówienia jest możliwy tylko w przypadku, gdy zwracany towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym, nie uszkodzonym i nie otwartym opakowaniu.
  3. Jeżeli towar posiada plomby i zabezpieczenia handlowe, nie mogą one być naruszone.
  4. Dodatkowym bezwzględnym warunkiem realizacji zwrotu towaru jest dostarczenie oryginału paragonu lub kserokopii rachunku, oraz pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy kupna, zawierającego nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty, podpisanego własnoręcznie przez Kupującego. Dokumenty te należy dostarczyć razem ze zwracanym towarem.
  5. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt i ryzyko.
  6. Zwroty będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty spełnienia wszystkich bez wyjątku warunków dokonania zwrotu towaru.
  7. Decyzja w sprawie przyjęcia zwrotu lub nie, będzie przesłana Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku decyzji o przyjęciu zwrotu towaru, Sprzedający zwróci zapłaconą przez Kupującego kwotę w terminie 7 dniod daty podjęcia decyzji.
  8. Nie podlega zwrotowi kwota, lub część kwoty zapłaconej za zamówienie premią, o której mowa w rozdziale "J".
  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie dokonania zwrotu zapłaconej kwoty w zakreślonym terminie, jeśli Kupujący nie dostarczył niezbędnych informacji, pozwalających dokonać zwrotu pieniędzy.
  10. Zwrot należnej Kupującemu kwoty w formie innej niż przelew bankowy na konto Kupującego, może być pomniejszony o wartość poniesionych przez Sprzedającego z tego tytułu opłat lub prowizji.   
                                                                                             REKLAMACJE
  1. Reklamacje w celu rozpatrzenia muszą zostać zgłoszone na piśmie.
  2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w trybie natychmiastowym i nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z pisemnym uzasadnieniem. W przypadku uznania reklamacji, nowy towar wolny od wad wysyłany jest w ciągu 5 dni roboczych, na koszt Sprzedającego.
  3. Jeżeli wymiana towaru na nowy nie jest możliwa, Sprzedający zaproponuje Kupującemu za Jego zgodą towar równoważny.
  4. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na towar równoważny, Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty, na warunkach opisanych w rozdziale "E" regulaminu.
  5. Kupujący dostarcza reklamowany towar na adres sklepu na własny koszt.
  6. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne, które nie zostały zgłoszone podczas odbioru zamówienia.
  7. W przypadku odbioru zamówień dostarczanych na adres przez firmy spedycyjne, zauważone uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosić firmie spedycyjnej i sporządzić odpowiedni protokół reklamacyjny.
  8. Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu odpowiada spedytor.

   

                                                                                     Zapłata za zamówienie.
   

  1. Zapłata za zamówienie jest realizowana zgodnie z wyborem Kupującego, jako przedpłata przelewem lub za pobraniem w momencie odbioru zamówienia.
  2. W ramach przedpłaty mogą być wykorzystane takie sposoby zapłaty jak przelew, transfer elektroniczny, opłata SMS'owa, zapłata za pomocą telefonu komórkowego, kartą płatniczą lub kredytową, o ile sklep udostępnia aktualnie takie możliwości techniczne.
  3. Płatność przelewem jest uznana za dokonaną z datą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
  4. Płatność elektroniczna jest uznawana z chwilą otrzymania potwierdzenia o prawidłowo przeprowadzonej transakcji.
  5. Płatność za pobraniem jest uznawana z datą otrzymania środków pieniężnych przez Sprzedającego. W przypadku wyboru sposobu płatności "za pobraniem" i dostawy zamówienia na adres dla, dodatkowy koszt z tytułu pobrania ponosi Kupujący.

   

                                                                                     Ochrona powierzonych danych.
   

  1. Sprzedający zapewnia Kupującemu pełną anonimowość i przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu prawidłowego przechowywania otrzymanych od Kupującego danych, a w szczególności danych osobowych.
  2. Sprzedający oświadcza, że otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością sklepu internetowego extraokulary.pl, w celu prawidłowej realizacji zamówień, aktywacją usług, promocja oferty handlowej i usługowej Sprzedającego.
   

   

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).